گارانتی کاسپین

تعویض کالا
در صورت عدم استفاده از محصولات به مدت 48 ساعت پس از خرید با ارائه فاکتور و
فقط جابجایی محصولات امکان پذیر می باشد

 

گارانتی
- یراق آلات کیف ها به مدت 6 ماه پس از فروش شامل ضمانت می باشند.

- چرم کلیه محصولات شامل گارانتی نمی باشد چون پیش از فروش محصولات توسط کارشناسان و کارمندان کنترل کیفیت مورد بررسی قرار میگیرد.
  

مواردی که مشمول گارانتی نمی باشند
شستشوی محصولات توسط مشتری
برخورد محصول با مواد شیمیایی
واکس و پولیش محصولات توسط مشتری و با موادی غیر از مواد مورد تایید چرم کاسپین
تعمیر محصولاتی که بر اثر استفاده نادرست یا عدم نگهداری صحیح دچار عیب شده است شامل ضمانت نخواهد بود.

 

Exchange of goods

If you do not use the products for 48 hours after purchase with invoice and product movement is possible only

 

Warranty

- Fittings bags are guaranteed for 6 months after the sale.

- Leather is not a guarantee because all the products before selling products are examined by experts and quality control staff.

 

Items that are not covered by warranty

Washing Products by customer

Product Dealing with chemicals

Wax and polish products with materials other than the materials approved by the customer and leather Caspian 

repair products with defects caused by improper use or lack of proper maintenance is not covered by the guarantee.

از چرم طبیعی لذت ببرید،چون برای ما مهم هستید