وجود اعتبارات ارتقاء کیفیت و چرخه بهره وری

وجود اعتبارات ارتقاء کیفیت و چرخه بهره وری :

 

از مواد اولیه ی نامرغوب مشخصا محصول با کیفیتی بدست نخواهد آمد و اکثر محصولات تولیدی چرم متاسفانه با ضایعات بیش از اندازه همراه می باشند و تولیدکننده به رفع نقص های موجود پرداخته و اجبارا با دورریز بیشتری مواجه می گردد )چرم تمام شده به صورت دورگیری از تمامی پیرامون بریده می شود( و در نتیجه قیمت تمام شده بالا و عرضه نیز با قیمت بیشتری روبه رو می شود. بنابراین بایستی از اعتبارات ارتقاء کیفیت که اکنون در کشور موجود می باشند استفاده کرده و کیفیت چرم تولیدی را هر چه بیشتر افزایش داد.